Lời khuyên Khổng Tử

1- Thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tất sinh tham dục.
2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì tất sinh kiêu căng.
3- Học hành đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc học hành không thấu đáo.
4- Sự nghiệp đừng cầu không chông gai, vì không chông gai ý chí chẳng kiên cường.
5- Làm việc đừng mong được dễ thành, vì dễ thành tất sinh lòng kiêu ngạo.
6- Giao tiếp đừng mong chỉ lợi mình, vì chỉ lợi mình tất sinh mất đạo nghĩa.
7- Với người đừng mong chỉ thuận ý mình, vì chỉ thuận ý mình tất sinh tự cao tự đại.
8- Giúp người đừng cầu được đền đáp, vì cầu được đền đáp là giúp có mưu tính.
9- Thấy lợi riêng đừng nhúng tay, vì nhúng tay sẽ làm tâm trí mê muội.
10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán hận kéo dài.